Systém managementu rizik

Odborníci na rizika se shodují, že v mnoha našich podnicích stále není zaveden účinný SYSTÉM MANAGEMENTU RIZIK. Jejich manažeři se riziky nezabývají systematicky, nesnaží se včas odhalit jejich příčiny a řeší je, až když se něco nežádoucího stane. Častá je přehnaná důvěra v zavedené postupy i ve všeobecně přijímané prognózy (ekonomické, tržní, finanční, personální). Podniku a jeho zaměstnancům pak nezbývá nic jiného, než napravovat důsledky různých nechtěných událostí, které vůbec nemusely nastat. A to je samozřejmě vždy mnohem dražší a časově náročnější než prevence.

Při analýzách rizik je třeba neustále si připomínat, že příčinou, která stojí na začátku rizikových kauzálních řetězců, je téměř vždy nějaký nedostatek snižující spolehlivost a výkonnost lidského činitele, ať spadá do procesů rozvoje kompetencí, formování postojů, optimalizace pracovních podmínek, komunikace nebo motivace.

Spoléhat na štěstí je krátkozraké. A zvykat si na rizika, na nedostatky, opakující se odchylky od požadovaného průběhu může být zhoubné. Je to jako když někdo šetří čas a peníze tím, že v zimě jezdí na letních pneumatikách. Jako když se fotbalové mužstvo pustí bezhlavě do útoku a zapomene bránit - co je platné, že dá gól, když vzápětí jich 5 dostane?

"Kdo před riziky zavírá oči, nemůže nad nimi vítězit.
Kdo nad riziky nevítězí, ten s nimi prohrává."

Řízení rizik je nedílnou součástí podnikového managementu. Jeho cílem je analyzovat současná nebo budoucí rizika a vhodnými opatřeními snižovat pravděpodobnost a závažnost jejich možných nežádoucích následků. Ve značné části organizací stále není řízení rizik pojímáno jako systém se srozumitelně formulovanými cíli, transparentní strukturou, vyhlášenými postupy a jasně přidělenými odpovědnostmi i pravomocemi.

systém managementu rizik

Systém managementu rizik má být postaven na těchto složkách:

1. STRATEGIE managementu rizik založená na znalosti potenciálních hrozeb. Nedílnou součástí strategie je určení postupů a metod používaných při analýzách rizik, při formu-lování opatření a při uvádění změn do života. Strategii je vždy nutné v organizaci vyhlásit a usilovat o její všeobecné porozumění a přijetí.

2. IDENTIFIKACE PROCESŮ A RIZIK. Analýzy rizik patří k velmi častým slabinám podnikových managementů. Zahrnují identifikaci rizikových procesů a faktorů, rozbor identifikova- ných rizik, určení zdrojů, příčinných souvislostí, vzájemných vazeb, účinnosti preventivních a ochranných opatření a možných důsledků. Výsledkem analýz je prioritizace podle míry rizika pro organizaci, pro procesy, lidi, ekonomické výsledky atd., a to z hlediska jak pravděpodobnosti, tak nebezpečnosti potenciálních následků. Výstupem je také určení, která rizika, a v jakém pořadí, by měla být předmětem opatření, případně která rizika mají být předmětem další analýzy. VIZ METODA IPR.

3. ZVLÁDÁNÍ RIZIK. Cílem je prevence nežádoucích událostí a snižování jejich následků - návrh opatření, plán implementace, určení kritických faktorů úspěchu čili podmínek a předpokladů jejich hladké a účinné realizace, zajištění potřebných zdrojů (lidských, finančních, informačních, metodických) atd.

4. MONITOROVÁNÍ RIZIK A DOPADŮ. Analýzy rizik mohou probíhat v režimu jednorázových akcí. Výhodnější a účinnější je soustavné monitorování rizik jako systémový nástroj podnikového řízení.

5. OPTIMALIZACE podnikového systému managementu rizik. Výsledky monitorování rizik musí být průběžně a bez zbytečných odkladů využívány pro zlepšování postupů řízení rizik.

Desatero managementu

Shrnutí základních východisek, principů a zásad:

1. Každý proces je ohrožován riziky a je zdrojem rizik.    V každé organizaci neustále dochází k procesním změnám, které jsou vždy spojeny se vznikem nových rizik. Často probíhají živelně, lidé se jim brání, bývají spojeny s nárůstem konfliktů, zhoršením komunikace, snížením motivace, opomíjí se potřeba včas formovat potřebné postoje, kompetence, myšlení zaměstnanců atd. V mnoha podnicích stále převládá tendence přehlížet potřebu managementu rizik nebo se jimi zabývat až když dojde ke vzniku nežádoucích událostí a škod.

2. Primárním zdrojem rizik je lidský činitel. K nejdůležitějším funkcím managementu patří zejména leadership - vedení lidí, formování postojů, rozvoj kompetencí, znalostí, stimulace zájmu o snižování rizik, hodnocení, komunikace, delegování odpovědností a pravomocí, podniková kultura atd.

3. Aby nedocházelo ke zbytečným škodám (finančním, materiálním, lidským, zákaznickým) musí proto v organizaci být zaveden SYSTÉM MANAGEMENTU RIZIK. Rizika musí být průběžně identifikována, a to nikoliv náhodně, ale celostně, proaktivně a systematicky (vč. jejich vzájemných vazeb a interakcí). Předpokladem je stálá pozornost věnovaná rozvoji "rizikologického myšlení" všech pracovníků, v prvé řadě manažerů.

4. Současná doba znovu oživila chápání rizik jako příležitosti. Nebezpečí, kterému porozumíme, se stává výzvou k akci, která nám umožní získat převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dost pozornosti. Naopak hrozba z přehlížených rizik s časem zákonitě vzrůstá.

5. Systematická pozornost musí být věnována procesům vytvářejícím předpoklady, podmínky a zdroje pro procesy „hlavní“ či „realizační“.

6. Součástí managementu rizik musí být jednak prevence, jednak příprava na zvládání nežádoucích událostí.

7. Systém managementu rizik musí zahrnovat všechny oblasti managementu: procesní, organizační, strategický, informační a znalostní, bezpečnostní, změnový, finanční, produktový, marketingový, obchodní, environmentální, řízení lidských zdrojů, kvality, controlling.

8. Musí se opírat jednak o jasně stanovené role, odpovědnosti a pravomoci útvarů a osob, jednak o všeobecnou obeznámenost s principy a účinnými postupy.

9. Musí být využívány metody umožňující komplexní odhalování a hodnocení rizik. Hlavním cílem analýz rizik je odhalování kauzality a skrytých kořenových příčin. Pozornost musí být věnována nejen nastalým selháním, nehodám, ale i skoronehodám, odchylkám procesů od požadovaného průběhu atd.

10. Je užitečné systém managementu rizik a jeho funkci průrůběžně monitorovat, hodnotit, dokumentovat a zlepšovat.