PŘIHLASTE SE na adrese: management.rizik@gmail.com

 

TIMING PRAHA

 

Řízení a prevence podnikových rizik,  1 denní  23.11.2017, 20.12.2017

Řízení a prevence podnikových rizik,  2 denní   - termín si můžete zvolit sami

Leadership - vedení lidí a týmů  18.1.2018,  2 denní  - termín si můžete zvolit sami

Řízení změn  1 denní  12.12.2017

LEADERSHIP - RIZIKA - ZMĚNY interaktivní 3 denní kurz   24-26.1.2018 

 

Nabídka seminářů PREP PRAHA:

JAK VČAS VYPÁTRAT RIZIKA A SLABÁ MÍSTA V PODNIKOVÝCH PROCESECH
JAK VÉST ZAMĚSTNANCE, FORMOVAT JEJICH POSTOJE A ROZVÍJET SCHOPNOSTI

TIME MANAGEMENT, PRIORITY MANAGEMENT
POSTUPY PROAKTIVNÍHO LEADERSHIPU
JAK MÍT RIZIKA POD KONTROLOU

Cíl:

Dobrý manažer musí umět včas rozpoznat nedostatky, které snižují výkonnost lidí, ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Musí znát postupy, jak najít a pojmenovat:

  • chybějící pracovní způsobilosti - schopnosti, znalosti, návyky atd.,

  • příčiny snížené pracovní motivace,

  • chyby při prevenci rizik, které doprovázejí všechny procesní, produktové nebo personální změny

  • nedostatky v pracovních podmínkách - pracovních procesech, prostředí, komunikaci, firemní kultuře, BOZP atd.   

Cílem seminářů je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak nedostatky a slabá místa odhalovat a jak následně určovat účinná opatření k jejich odstraňování. 

Vyzkoušíte si trénink manažerských dovedností v modelových situacích – při komunikaci, sestavování pracovních týmů, změnách, v projektech, rizikových situacích, při negativních reakcích zaměstnanců, konfliktech atd.


Určeno:
majitelům firem
manažerům na všech pozicích
personalistům
auditorům
poradcům, koučům
pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, controllingu, managementu kvality, bezpečnosti, krizového managementu
projektovým manažerům


Obsah:
--- Podnikový systém řízení rizik
--- Management lidských zdrojů - rozvoj dovedností v oblasti leadershipu, komunikace, vedení týmů, zvládání konfliktů
--- Nejčastější chyby podnikových managementů
--- CO, KDY a JAK musí každý podnik dělat, aby se uměl vyhýbat hrozbám, selháním a jiným nežádoucím událostem
--- Co k tomu potřebuje
--- Strategický, procesní, změnový a bezpečnostní management
--- Spolehlivost a výkonnost lidského činitele – formování postojů, kompetencí, motivace, pracovní podmínky
--- Riziko jako příležitost
--- Principy a postupy rizikologického myšlení
--- Jak identifikovat rizika, analyzovat kauzalitu příčin - viz Metoda IPR a Další metody (HIT, HPZ, HIR atd.)
--- Time management, priority management
---
Navrhování nápravných a preventivních opatření, příprava změnových projektů, komunikace při změnách...


Forma: Interaktivní seminář

Doba a místo: Podle dohody

Lektor: PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Vzdělání: ČVUT PRAHA, FAKULTA STROJNÍ;
                 UNIVERSITA KARLOVA, FILOSOFICKÁ FAKULTA - obor psychologie
Praxe: 1970 - 1994 VÚ bezpečnosti práce v Praze - spoluzakladatel a později vedoucí oddělení ergonomie a centra pro prevenci průmyslových havárií;
od roku 1994 poradenská agentura PREP PRAHA
Publikace: JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY, LINDE, 2011; autor a spoluautor několika knih, vysokoškolských učebnic a řady odborných článků

Přínosy pro absolventy seminářů a jejich firmy:


►►► uvědomíte si v širších souvislostech, zda se vaše firma a vaši manažeři zabývají riziky důsledně a systematicky,


►►► získáte nový pohled na to, jak hledat a pojmenovávat slabá místa managementu rizik a řízení lidských zdrojů - co, proč a jak by se dalo dělat lépe: rychleji, efektivněji …,

►►► dozvíte se jak postupovat při analýzách rizik – jak nahlížet do skrytých koutů a pojmenovat příčiny neúspěchů, hlavně ty kořenové a napravitelné, jak hledat zdroje rizik, které způsobují nedostatky v činnostech lidí (chyby, snížení výkonu, ztráty času, konflikty …),

►►► a taky jak hledat vazby mezi zdroji rizik (např. uvědomovat si jejich schopnost synergicky se sčítat) a analyzovat kauzální řetězce jejich fungování v podnikových procesech (lavinové efekty, dominoefekty…),


►►► jak v každodenní praxi předvídat a odvracet problémy, které nám komplikují život, přidělávají starosti a ukrádají čas (postupy využívající karty rizik a karty problémů),

►►► seznámíte se s praktickým návodem jak zvyšovat bezpečnost informací,


►►► budete schopni objektivněji posoudit i vlastní práci a práci svých podřízených - co děláte dobře a co by se dalo zlepšit, jak šetřit čas, předcházet starostem, stresům atd.,

►►► uvědomíte si klíčový význam postojů pro chování lidí při práci, dostanete návod jak lidi (podřízené) v každodenní praxi podle jejich postojů diferencovat a jak s nimi podle toho následně jednat, komunikovat, jak je motivovat atd.,

►►► a jak řešit krizové situace, konflikty, zejména při zavádění změn,


►►► seznámíte se s univerzální metodou odhalování potenciálních rizikových procesů, hrozeb a jejich příčin (metoda IPR),

►►► a s tím, jak tuto metodu využívat pro navrhování potřebných nápravných a preventivních opatření, příp. pro přípravu změnových projektů,

 

►►► budete mít možnost vyslechnout zkušenosti druhých a příležitost srovnat je se zkušenostmi vlastními ("Uč se z chyb druhých, neboť nebudeš žít tak dlouho, abys je stihl udělat všechny sám."),

►►► ti, kteří pracují v projektových, manažerských nebo jiných týmech s vyššími požadavky na vnitřní součinnosti a se zvýšeným nebezpečím konfliktů, narušení spolupráce, produktivity, kreativity apod., se dozví,
jak týmy sestavovat a jak přidělovat jejich členům důležité týmové role, bez nichž žádný takový tým nemůže úspěšně fungovat.