cíle metody

Cíle metody IPR

1. Identifikovat potenciální rizikové procesy
2. Zhodnotit silné a slabé stránky identifikovaných procesů.
3. Identifikovat významné rizikové FAKTORY...

popis metody ipr

Popis metody

Software metody je zpracován v tabulkovém formátu Microsoft Excel. Základem metody je kontrolní seznam potenciálních rizikových procesů a faktorů. Je uspořádán ve 3 úrovních...analýza rizik

Analýza rizik

Rizikovost se obvykle chápe ve smyslu pravděpodobnosti určité ztráty (finanční, materiální, časové škody) nebo míry ohrožení lidí, příp. životního prostředí. Často je zmiňován obecný vzorec...

přínos IPR pro podniky

Přínosy pro podniky

Metoda IPR je návodem umožňujícím systematicky a v relativně krátké době odhalit skrytá závažná rizika a slabá místa, která brání podnikovému rozvoji, ohrožují podnikové procesy, snižují jejich ...

 

Metody mohou být v organizacích využívány po uzavření dohody s poradenskou agenturou

PREP PRAHA - viz Poradíme Pomůžeme.

Charakteristika metody IPR

Každá chyba, každé selhání, neúspěch, nesplnění úkolů, příp. nehoda, zkrátka každá nežádoucí událost má své PŘÍČINY. Poznání těchto příčin i jejich vzájemných souvislostí - a to dříve než začnou škodit - je nezbytným předpokladem prevence a zvládání rizik (řízení rizik). Zkušenosti ukazují, že závěry podnikových šetření velmi často podléhají zavedeným tendencím vidět jen určité typy rizik, zpravidla ty zřetelné (symptomatické, stojící na konci kauzálního řetězce), a že proto nesměřují k odhalení skutečných - systémových a kořenových - příčin. Častá je i snaha zdůvodňovat vznik nežádoucích událostí působením náhody, nebo je svádět buď na jednotlivé zaměstnance (aniž by se zjišťovalo, proč chybu udělali), nebo na vnější vlivy (aniž by se zjišťovalo, proč jsme na ně nebyli připraveni).

Znovu a znovu potvrzovanou a přesto znovu a znovu opomíjenou zkušeností je, že máme dvě možnosti, jak se s riziky vyrovnávat: buď je včas poznat a předcházet jim, nebo spoléhat na štěstí a náhodu. Buď mít rizika pod kontrolou, nebo žít v nejistotě. První možnost nám umožní optimalizovat cestu k úspěchu. Ta druhá skoro vždycky vede ke klopýtání, slepým uličkám a ekonomickým škodám. Většina rizik se před námi schovává a čeká na příležitost. A každou chvíli pak musíme napravovat něco, čemu by bylo mnohem snadnější a levnější předejít, kdybychom se o skrytém riziku včas dozvěděli. Ale jak? Řešení existuje:

horizontal line
iprmetoda
- je univerzální nástroj pro odhalování rizik a jejich příčin v podnikové praxi

horizontal line

Důvodem pro vývoj metody IPR byla skutečnost, že žádná z metod používaných k hodnocení rizik nepokrývá dostatečně kompletně množinu potenciálně rizikových procesů a faktorů. Přitom znovu a znovu ověřovanou skutečností je, že opomenutí třeba jediného významného rizika může znehodnotit výsledky prováděných analýz a následně i efekty uplatněných opatření. A pozdní náprava rizik pak bývá velmi drahá a náročná.

horizontal line


Návod pro zjišťování podnikových rizik a jejich následnou prevenci najdete v manažerské příručce JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY - viz PUBLIKACE.

horizontal lineHodnocení postojů ke změnám

Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech

Hodnocení informačních rizik

Metoda IPR umožňuje

 • systematicky a v krátké době zmapovat potenciálně rizikové procesy, které v podniku: - ohrožují současné i budoucí ekonomické výsledky a konkurenceschopnost,
  - zvyšují pravděpodobnost různých nežádoucích událostí, které mohou mít závažné dopady na výkonnost, kvalitu, produktivitu, spolehlivost a bezpečnost procesů (provozních, řídicích, personálních, změnových, zákaznických, logistických, informačních, kontrolních, inovačních ...),
  - mohou být příčinou odchodů klíčových zaměstnanců, ztráty zákazníků, zhoršení podnikové kultury atd.,
  - brání dalšímu rozvoji podniku.
 • identifikovat jednotlivá rizika a jejich příčiny,
 • klasifikovat jejich závažnost,
 • navrhovat účinná nápravná a preventivní opatření.
 • horizontal line
 • Při využití metody se postupuje podle jejího KONTROLNÍHO SEZNAMU, který poskytuje návod pro systematické procházení podnikovými procesy. Postupně se odhalují nedostatky, slabiny, skrytá rizika čekající na příležitost, příčiny různých problémů, které dosud nebyly vnímány nebo byly podceňovány.
  Výsledkem pak je zpřehlednění rizik pomocí tabulek a grafů uspořádaných podle jejich závažnosti a urgentnosti preventivních opatření. Dalším výstupem jsou automaticky generované KARTY RIZIK a souhrnný KATALOG RIZIK, obsahující popis jednotlivých rizik a další údaje pro jejich evidenci, sledování, nápravu a prevenci.

  Metoda tedy poskytuje praktický a ověřený postup analýzy rizik, jehož cílem je, aby žádné z potenciálních ohrožení nezůstalo opomenuto. Manažerům pak přináší
  - předcházení a řešení mnoha starostí, problémů a potíží,
  - podklady pro rozhodování CO a PROČ a JAK je třeba změnit
  - návod jak z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek.

  horizontal line

  content_top

  Po provedení komplexních nebo dílčích rozborů rizik metoda dlouhodobě slouží jako nástroj podnikového řízení, který v každodenní manažerské praxi umožňuje monitorovat procesy, včas rozpoznávat jejich nedostatky a slabá (kritická) místa a odvracet následná nebezpečí dřív, než způsobí ekonomické, časové, personální, produktové nebo zákaznické škody. Je návodem pro provádění auditů, pro rozhodování, vedení lidí a pracovních týmů, realizaci změn, řízení projektů, optimalizaci pracovních podmínek, controllingu atd.

  bottomcorner

  horizontal line